Condicions generals

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE COMPRA D'ENTRADES 

Aquestes condicions específiques de compra d'entrades regulen l'adquisició d'entrades a través del Lloc Web per part de l'usuari. 

En qualsevol cas, es fa constar que la compra d'Entrades queda supeditada al fet que Creuers Mare Nostrum es troba obert al públic i hi hagi disponibilitat de places. 

L'Usuari es compromet a utilitzar el servei de compra d'Entrades a través del Lloc Web, de manera conforme amb la llei, amb el que disposen aquestes Condicions Específiques de Compra, les Condicions Generals, la moral, els bons costums generalment acceptats, i el ordre públic. L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions Específiques de Compra o de qualsevol altra manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web impedint-ne la normal utilització per part dels Usuaris. 

L'acceptació expressa de les presents Condicions Específiques de Compra es produirà en punxar el botó He llegit i accepto els termes i condicions de la compra que es troba a la pantalla de dades personals, i suposa l'adhesió, plena i sense reserves, a les presents Condicions Específiques de Compra, a la versió publicada en el moment d'iniciar-se el procés de compra. En conseqüència, l'Usuari, sota la seva responsabilitat, ha de llegir atentament les Condicions Específiques de Compra en cadascuna de les ocasions en què es proposi adquirir Entrades des del Lloc Web. Si l'Usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Específiques de Compra, haurà d'abstenir-se per tant d'operar a través del Lloc Web. Això no obstant, sense l'acceptació expressa de les presents Condicions Específiques de Compra no es podrà dur a terme l'adquisició d'Entrades des del Lloc Web.

USUARIS DEL SERVEI DE COMPRA D'ENTRADES 

L'Usuari declara ser major d'edat, de conformitat amb el seu dret nacional, i disposar de la capacitat legal necessària per vincular-se a les presents Condicions Específiques de Compra, així com per utilitzar i, si escau, contractar a través del Lloc Web, de conformitat amb elles. Respecte d'aquestes, l'usuari declara conèixer-les, entendre-les i acceptar-les totalment.

Aquest Lloc Web ha estat desenvolupat en benefici de clients finals, i per tant els serveis als quals es pot accedir a través del mateix, no van dirigits a empreses majoristes, minoristes, ni cap mena d'intermediari, ja sigui del sector de l'oci , turisme o qualsevol altre. En conseqüència, l'Usuari reconeix i accepta que el Lloc Web és, única i exclusivament, per a ús personal i manifesta que els productes o serveis adquirits o contractats a través del Lloc Web seran per a ús o consum propi, quedant sota la seva responsabilitat l'accés , utilització, ús o consum dels productes o serveis oferts al Lloc Web per part de tercers que accedeixin, utilitzin o contractin en nom seu. En aquest sentit, l'Usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització del Lloc Web dels seus serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. 

L'Usuari declara que tota la informació subministrada en el curs de la utilització del Lloc Web, i en especial, en el curs del procés de compra d'Entrades és certa, veritable, completa i precisa. 

* Les vendes amb promocions s'hauran de fer a l'oficina

 

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS 

Les devolucions es faran únicament sobre entrades no utilitzades. 

Creuers Mare Nostrum SL no gestionarà ni autoritzarà devolucions d'entrades comprades a través d'intermediaris. En aquest cas, la persona usuària haurà de contactar amb lempresa/venedor que ha realitzat la venda. 

Operativa per a la devolució d'entrades: 

  • Per sol·licitar el reemborsament de les entrades comprades directament al lloc web oficial, és obligatori presentar-les en format digital o paper, facilitar el número localitzador de la reserva i fer la sol·licitud en un màxim de 24 hores abans del dia de la visita. 
  • La devolució de les entrades serà nominal, és a dir, únicament la podrà sol·licitar la persona que les hagi comprat. 
  • El reemborsament de la compra es farà mitjançant el mètode utilitzat per al pagament. El termini per a la gestió de la devolució és un màxim de 40 dies des de la sol·licitud. En el cas d’haver realitzat la compra amb targeta de crèdit o dèbit, el termini de devolució dependrà de l’entitat bancària de la persona interessada. 
  • Creuers Mare Nostrum SL confirmarà la no-utilització del servei a través de la validació de l'entrada. 

Operativa per a la reprogramació/canvi d'entrades: 

  • En cas de no poder realitzar l'activitat a l'hora reservada es podrà sol·licitar el canvi d'entrades sempre que no estiguin caducades, és a dir, sempre que no hagi passat l'hora d'accés reservada inicialment.
  • La reprogramació es tramitarà via correu electrònic a creuers@creuers-marenostrum.com o presencialment a algun dels nostres punts d'informació oficials, i estarà subjecta a disponibilitat.

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ/CANVI PER A VISITANTS INDIVIDUALS 

Aquesta normativa aplica a les persones compradores particulars i no a intermediaris. 

Devolució de l'import d'entrades de paquet complet: 

Creuers Mare Nostrum realitzarà la devolució de l'import íntegre de l'entrada en cas que s'aporti un justificant vàlid que expliqui el motiu pel qual no s'ha pogut fer l'activitat. 

A continuació, es detalla un llistat de causes justificades per les quals Creuers Mare Nostrum realitza la devolució de l'import de les entrades: 

  • Causes mèdiques: En cas que no es pugui realitzar l'activitat per causes mèdiques, es podrà sol·licitar el reemborsament del import de l’entrada. L'organització exigirà el justificant mèdic per fer l'operació. 
  • Retard o cancel·lació de trajectes amb avió o altres mitjans de transport públics. En cas de retard o cancel·lació s'exigirà un justificant oficial de la companyia de transports corresponent.
  • No es consideren motius justificats per a la devolució els motius personals, la no presentació per a la qual no es faciliti un justificant oficial o no s'avisi prèviament o els errors a la compra. Ni en cas que s'arribi amb retard. O l'embarcació ja hagi sortit a l'hora puntual.

En cas que la vostra sol·licitud de devolució sigui deguda a aquests motius o a un de diferent, poseu-vos en contacte amb creuers@creuers-marenostrum.com

 

Compra d'entrades